Haitta-aineet

Asbesti, home ja muut haitta-aineet purkutyössä

Rakennusten ja kiinteistöjen asianmukainen purku edellyttää sekä kiinteistön omistajan että purkutyöt suorittavan osapuolen yhteistyötä. Ennen purkutöiden aloittamista kiinteistön omistaja on velvollinen selvittämään asbestin, lyijyn, kivihiilipikin ja muiden vaarallisten aineiden mahdollisen esiintymisen ja sijainnin. Hänen vastuullaan on myös huolehtia, että purku- ja korjaustyöt tehdään rakennuksen asukkaita ja käyttäjiä, purku- ja korjaustöiden tekijöitä sekä ohikulkijoita suojellen ja vaarallisille aineille altistamista ehkäisten.

Mikäli purkukohteen rakenteissa todetaan vaarallisia aineita jo purkutöiden alettua, työt keskeytetään työmenetelmien muuttamisen ja saastuneiden alueiden huolellista, erikoismenetelmin toteutettavaa puhdistamista varten. Vaaralliset ja vaikeat purkukohteet edellyttävät aina erikoistyökaluja sekä asianmukaisia suojavaatteita ja -välineitä aktiivihiilisuodattimista mikrosuodatinimureihin.

Asbesti

Asbestin esiintyminen työkohteen rakenteissa tulee aina kartoittaa ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Suoritettu asbestikartoitus liitetään urakka-asiakirjan liitteenä olevaan turvallisuusasiakirjaan.

Asbestia on käytetty esimerkiksi ilmastointikanavissa, paloeristeenä, vesi- ja viemäriputkissa, eristysmassoissa sekä lattiarakennelmissa. Asbestikuitujen on todettu aiheuttavan esimerkiksi syöpää ja keuhkosairauksia. 

Vuoden 2016 alusta voimaanastunut laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) tavoittelee asbestipurkutyön turvallisuuden parantamista. Samaan aikaan astui voimaan asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015). Näiden lisäksi korjausrakentamiseen liittyvässä asbestipurkutyössä tilaajaa sitovat myös valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta annetut määräykset (205/2009).

Asbestipurkutyöluparekisteristä voi tarkistaa asbestitöihin oikeutetut tahot.

Tutustu myös työsuojeluhallinnon verkkopalveluun asbestitöistä sekä sivustolla ylläpidettävään materiaaliin usein kysytyistä kysymyksistä asbestista

POP-jätteet

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutants, POP) ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästöpaikastaan ilman, veden tai muuttavien eläinlajien välityksellä. POP-yhdisteitä sisältävien jätteiden käsittelystä on säädetty EU:ssa ns. POP-asetuksella (EU N:o 1021/2019). POP-asetukseen on sen voimassaoloaikana lisätty lukuisia uusia aineita. Tällä hetkellä asetus sisältää 26 pysyvää orgaanista yhdistettä tai yhdisteryhmää, joihin sovelletaan annettuja jätehuoltosäännöksiä. Uudella asetuksella tiukennettiin erityisesti tiettyjen bromattujen palonsuoja-aineiden, PFOS-yhdisteiden (perfluorattujen oktyylisulfonaattien) ja puunsuoja-aine pentakloorifenolin käyttöä sekä jätehuoltoa koskevia rajoituksia.

Rakennus- ja purkujätteissä ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi bromattuja palonestoaineita sisältävät eristemateriaalit. HBCD (hexabromosyklododekaani) -pitoisten EPS- ja XPS-eristeiden loppukäsittelystä on tehty eurooppalainen selvitys, jossa annetaan suositukset, missä olosuhteissa orgaaniset plystyreenivaahdot (PSF) voitaisiin tietyin rajoituksin käsitellä yhdyskuntajätteen joukossa.

Home

Homeongelman pääaiheuttajia ovat rakennuksen suuri kosteuspitoisuus sekä riittämätön ilmanvaihto. Kosteissa olosuhteissa viihtyvät mikrobikasvustot pääsevät lisääntymään, kun esimerkiksi kosteusvaurio ja sen alkuperä jäävät korjaamatta.

Kosteus- ja homerakenteiden purkutyöt tulee suorittaa työhygieniasta huolehtien, jolloin varmistetaan sekä työntekijöiden että ympäristön turvallisuus ja estetään mikrobien ja homeitiöiden leviäminen.

Homeelle altistuminen voi aiheuttaa muun muassa hengityselinsairauksia ja ärsyttää esimerkiksi limakalvoja ja silmiä.

Muut vaaralliset aineet

Kreosootti eli kivihiilipiki on lähinnä kosteus- ja vesieristeenä käytetty, syöpää ja perimän muutoksia aiheuttava PAH-yhdiste. Lyijyä ja PCB:tä esiintyy muun muassa saumausmassoissa, lakoissa, maaleissa sekä betonissa. Lyijy vaikuttaa haitallisesti muun muassa sisäelimiin ja hermostoon. PCB-yhdisteet ovat ympäristömyrkkyjä, jotka altistumisoireiden, kuten sisäelin- ja hermosto-ongelmien lisäksi kasvattavat syöpäriskiä.

Vaaralliset aineita sisältävät rakenteet tulee aina purkaa ja hävittää asianmukaisesti, lainsäädäntöä noudattaen. Velvoitteiden laiminlyöminen voi johtaa vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuuseen.

Vaaralliset jätteet tulee käsitellä asianmukaisesti ja määräyksiä noudattaen.