POP-yhdisteitä koskeva lainsäädäntö kiristyi

26.07.2019

Asetuksen tavoite on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä kieltämällä myrkyllisten ja hitaasti hajoavien kemikaalien käyttö ja tuotanto. Asetuksella rajoitetut yhdisteet kertyvät eliöihin ravintoketjussa sekä kulkeutuvat kauas päästölähteestä.

Bromattuja palonsuoja-aineita koskevat jätehuoltomääräykset kiristyvät siten, että dekabromidifenyylieetterin (dekaBDE) käyttö sallitaan jatkossa rajoitetusti vain ilma-alusten ja moottoriajoneuvojen varaosien valmistuksessa. Dekabromidifenyylieetteriä sisältävät esineet on jatkossa voitava tunnistaa merkintöjen avulla, millä halutaan varmistaa asianmukainen jätehuolto. Lisäksi erityisesti ajoneuvojen ja elektroniikkaromun kierrätykseen liittyviä raja-arvoja kiristettiin siten, että yhteensä yli 1000 mg/kg POP-yhdisteiksi luettavia difenyylieettereitä sisältävä materiaali on käsiteltävä asianmukaisesti POP-jätteenä. Komissio tarkastee raja-arvoa uudelleen mahdollisimman
pian tavoitteena sen alentaminen 500:aan mg/kg. Markkinoille luovutettavien seosten ja esineiden suurin sallittu pitoisuus näiden aineiden summalle on jatkossa 500 mg/kg riippumatta siitä, sisältävätkö ne kierrätettyä materiaalia.

PFOS-yhdisteiden käyttö on jatkossa sallittua ainoastaan sumunestoaineissa, joita käytetään kromi-(VI)-kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä, jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu. Uusi asetus osoittaa Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) POP-asetuksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, kuten raportoinnin järjestämisen sekä uusien POP-yhdisteiden tunnistamiseen ja rajoittamiseen liittyvää työtä.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) 2019/1021 korvaa aiemman asetuksen (850/2004/EY). Asetuksella toimeenpannaan EU:ssa YK:n Tukholman yleissopimuksen velvoitteet pysyvien orgaanisten POP-yhdisteiden rajoittamisesta. Uudistuksen yhteydessä asetuksen piiriin lisättiin yleissopimukseen vuonna 2015 ja 2017 lisätyt kemikaalit.

Linkki asetukseen.