MASA-asetus lausunnoilla 18.1. asti

03.12.2018

Asetuksessa säädetään ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä maa-ainesjätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa ja siihen kuuluvaan jätteen välivarastointiin ei tarvittaisi ympäristölupaa, vaan toimintaa voitaisiin harjoittaa valtion valvontaviranomaiselle tehtävän rekisteröinti-ilmoituksen nojalla. Asetus noudattaa aiemmin voimaan astuneen MARA-asetuksen rakennetta.

Rekisteröinti-ilmoitusmenettelyllä on tarkoitus sujuvoittaa maa-ainesjätteen hyödyntämisen hallinnollisia menettelyjä ja osaltaan keventää viranomaisten työtaakkaa. Lisäksi asetuksessa säädetyillä maa-ainesjätteen hyödyntämistä koskevilla vaatimuksilla halutaan varmistaa, ettei toiminnasta aiheutuisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkänkään ajan kuluessa.

Materiaalit ja lausuntopyyntö ovat luettavissa lausuntopalvelussa.